TÜRK OLMAK NE DEMEK?

TÜRK OLMAK NE DEMEK?

Tarih boyunca Türklük hiçbir zaman bir kan, soy sop meselesi olmamıştır. Öyleyse Türk olmak ne demektir? Ne yapmayı ve nasıl davranmayı gerektirir?

Türkler hakkındaki temel yargısını ‘Ne kadar üstün, parlak, büyük, yüksek, ulaşılmaz faziletlere ve şereflere sahip olurlarsa olsunlar, üstünlük ve şerefte başka milletler Türklerin ulaşabildiklerinin onda birine bile ulaşamazlar. Allah belli üstünlükleri ve kabiliyetleri Türklere çok daha fazla vermiştir.’ şeklinde özetleyen ünlü Arap edibi ve yazarı Cahiz, (Ölümü:870) Fezail’ül Etrak (Türklerin Faziletleri) adlı eserinde Türklerin üstün özelliklerinden bazılarını şöyle sıralar:

“Türkler, Allah’ın davetini kabul ettikten sonra her yerde hak davanın, İslam düşmanlarını mahveden, ülkeler fetheden, devletler kuran gerçek sahibi olmuşlardır. Onlar devlet ağacının bittiği yer ve hak davanın gerçek sahipleridir. Devlet rüzgârı onlardan yana esmektedir. İslamiyetin başlangıç döneminde ensarın durumu neyse, daha sonraki dönemlerde de Türklerin durumu odur. Bu dinin başlangıcında Allah nasıl Medine’deki Evs ve Hazrec kabilelerine mensup insanların gönlünü islama açarak dinini ve peygamberini onlarla desteklediyse, daha sonraki dönemlerde de dinini Türkleri islamla şereflendirerek desteklemiştir. Evs ve Hazreçliler, yani Medineli Müslümanlar bu ensarlık (yardımcılık) unvanını nasıl hak etmişlerse, Türkler de öyle hak etmişler, bu yüce görevi candan ve gönülden benimsemişlerdir. Türkler Müslümanlığı kendileri için asla dönmeyecekleri bir yol, mezhep, soy ve nesep edinmişler, birbirlerini bununla sevmişler, bununla tanınmışlar, bununla bilinmişler, bununla sevilmişler, çocuklarını da bu duygularla besleyip büyütmüşlerdir. Türkler, ne kadar büyük zulümler ve haksızlıklar görseler, dövülseler, sövülseler, kovulsalar, sürülseler, kılıçlarla doğransalar, mızraklarla delinseler, çeşitli işkencelere uğratılıp paramparça edilseler de hak bildikleri bu yoldan asla dönmezler. Allah, Müslümanlara yapılan zulüm ve haksızlıkların öcünü ve acısını, zalimlerden intikamını onlarla alır, zalimlere karşı kalplerde birikmiş öfke fırtınasını onlarla dindirir, gönüllerde tutuşan kin ateşini onlarla söndürür, mazlumların gözyaşlarını onlarla siler.”

Ne kadar dejenere olsa da, bozulsa da, yine de bu millette o eski özünden, cevherinden, ruhundan hala çok şeyler kaldığı muhakkaktır. Ne de olsa, elma ağacın gölgesinden uzağa düşmez, derler.

ŞEYH AHMED YASİN’İN DUASI

Siyonistler tarafından şehid edilen Şeyh Ahmed Yasin’in şu yürek parçalayan feryadına, duasına hangi Türk ve hangi Müslüman ilgisiz kalabilir, boş verebilir. İşte Şeyh Ahmed Yasin’in mübarek Filistin topraklarından Allah’a yakarışından bazı bölümler:

“Allah’ım!

Ben iyice kocamış bir ihtiyarım. Kurumuş ellerimle, artık ne kalem, ne de silah tutabiliyorum! Sesimle yeri göğü inletebilecek güçlü bir hatip de değilim! Ben, saçı başı ağarmış, ömrünün son demlerinde türlü hastalıkların beden yapısını yıktığı ve üzerinde zamanın türlü belâlarının estiği zavallı biriyim! Tek arzum ve beklentim benim yazamadıklarımı, söyleyemediklerimi, yapamadıklarımı, benim yerime Müslümanların zaaf ve aczinden müteessir olanların yazabilmesi, söyleyebilmesi ve yapabilmesidir!
Allah’ım!

Ümmetin suskunluğunu Sana şikâyet ediyorum! Siz ey Müslümanlar! Suskun ve aciz, helâk olmuş ölüler! Başımıza gelen bunca acılar ve felâketler karşısında hala kalpleri sızlayan hiç kimse yok mu? Allah için ve ümmetin namusu için kızacak kimse kalmadı mı?
Omuzlarımızdan tutup bizi teselli edecek, bize el verecek, gözyaşlarımızı silecek kimse de mi yok! Şerefli direnişçilerimizi katil teröristler olarak ilan edenlere dur diyecek biri çıkmaz mı? Şerefi, onuru, haysiyeti çiğnenirken bu ümmet utanmaz mı? Bu ümmetin kurumları, sivil güçleri, partileri, teşkilâtları ve ileri gelen şahsiyetleri, artık Allah için kızmaz mı oldular? Hiçbir şeye gücü yetmeyenlerin, bizim için “Ey Rabbimiz! Gücümüzü topla, zaafımızı gider ve mü’min kullarına yardım et!” diye dua etmeye de mi güçleri yetmez? Yakında çoluk çocuğumuz, kadınlarımız, yaşlılarımız ve gençlerimizle bizim de ölüm haberlerimizi alırsınız. O zaman bizim alınlarımızda: “Bizler direndik! İleri atıldık ve kaçmadık!” yazılı olacak. Biz kendimizi bu suspus olmuş ve bön ümmete yakıt yapacağız!
Bizden, teslim olmamızı ve beyaz bayrak dikmemizi bekleyenler hiç beklemesinler! Çünkü biz, bunu yapsak da öleceğimizi biliyoruz. Öyleyse hiç olmazsa bırakın da savaşçı, mücadeleci onuruyla ölelim! Dilerseniz siz de bizimle beraber olun, elinizden geldiğince, her biriniz, bizden birinin öcünü almayı boynuna borç bilsin! Dilerseniz bize acıyarak sadece uzaklardan ölümümüzü seyredin! Allah, emanetine hıyanet eden herkese kısas uygulayacaktır! Ama Allah aşkına, hiç olmazsa sizler de bizim aleyhimize olmayın!

“Allah’ım! Sana şikâyet ediyorum! Gücümün azlığını, imkânlarımın yetersizliğini, insanlara karşı zaafımı ve çaresizliğimi Sana şikâyet ediyorum. Sen ezilenlerin, mazlumların Rabbisin! Sen bizim Rabbimizsin! Bizi kimlere bırakıyorsun? Bize cehennem azabı yaşatan uzaklıklara mı? Veya merhametsiz düşmana mı?

Allah’ım!

Akıtılan kanlar, saldırılan ırzlar, çiğnenen hürmetler, yetim bırakılan çocuklar, oğlunu yitirmiş anneler, dul kalmış kadınlar, yıkılmış evler ve ifsad edilmiş ekinler adına Sana şikâyette bulunuyorum.
Allahım!

Gücümüz dağıldı! Birliğimiz bozuldu! Yollarımız ayrıldı!

Allahım!

Halkımızın aczini ve zaafını, ümmetimizin bize yardım etmedeki umursamazlığını ve düşmanı yenmedeki aczimizi Sana şikâyet ediyorum!”
Filistin, Gazze ve Kudüs’te acımasızca sürüp giden zulüm, baskı, haksızlık, işkence, sürgün ve katliamlar karşısında Türklük ve Müslümanlık iddiasında bulunan biri nasıl olur da kör ve sağır gibi davranabilir, Şeyh Ahmet Yasin’in bir duasında kısmen tercüman olduğu milyonlarca Müslümanın tarifsiz acılarına, feryatlarına ve figanlarına, çağrılarına nasıl sessiz, sedasız ve ilgisiz kalabilir?

Her Müslümanlık veya Türklük iddiasında bulunan kimsede ayın şuurun, bilincin, anlayışın bulunmasını beklemek elbette gerçekçi bir beklenti değildir. Ama artak hiçbir Türk’te ve Müslüman’da böyle bir bilinç, anlayış, duygu ve düşünce kalmadığını iddia etmek de her halde bu millete büyük bir haksızlık olur. Bu bilincin sahipleri bu millet içinden hep çıkmıştır, bundan sonra da çıkmaya devam edecektir. Bunlardan biri de Medine-i Münevvere’nin Kahraman Müdafii Çöl Aslanı Fahreddin Paşa (1868, Rusçuk – 1948, İstanbul) idi. Türk ve Müslüman olmanın ne demek olduğunu onun dilinden ve onun hayatından bir örnekle anlatmaya çalışmak herhalde daha yararlı olacaktır.

Fahreddin Paşa, son terk edişimizden önce, Medine-i Münevvere’yi elindeki son derece kısıtlı imkânlarla iki yıl yedi ay boyunca kahramanca savunmuştu. Birinci Dünya Savaşı’nın bitmesine, Mondros Mütarekes Antlaşmasının imzalanmasına rağmen, o hala teslim olmaya yanaşmamış ve bu mücadelesini 72 gün daha sürdürmüştü. İngilizler tarafından kendisine Türk Kaplanı adı takılan Fahreddin Paşa, savaş esiri olarak önce Mısır’a, oradan da Malta’ya götürüldü. 8 Nisan 1921’de Malta’da serbest bırakılınca, Milli Mücadele saflarındaki yerini almak üzere İtalya-Almanya-Rusya-Batum-Kars üzerinden yurda döndü. Kazım Karabekir Paşa ordusuyla beraber Batı Cephesine intikal etti, Kurtuluş Savaşı’na katıldı, Sakarya’da savaştı.

Savaş sadece cephelerde, sırf askeri güç ve kuvvetle kazanılabilecek bir mücadele değildir. Bunun yanında bütün dünyadan kamuoyu, diplomatik, siyasi, ekonomik, mali vb destekler ve yardımlar aranmasını ve sağlanmasını da gerektirir. Bizim Kurtuluş Savaşımız için de özellikle İslam ülkelerinin yardımlarının ve desteklerinin sağlanması hayati önem taşıyordu. Bu amaçla Fahreddin Paşa, TBMM tarafından Ankara Hükümetinin ilk Büyükelçisi olarak 9 Kasım 1921’de Afganistan’ın başkenti Kabil’e tayin edildi. Fahreddin Paşa, Kabil’e varır varmaz, camilerde konuşmalar yaparak mücadelelerini ve davalarını anlattı. Afgan halkından bu zor gününde Türk milletine destek olmalarını talep etti. Bu talep karşılıksız kalmadı, büyük miktarlarda paralar ve yardımlar toplanarak, Ankara’ya gönderildi. Bu çok önemli ve gerekli yardımlar, o günün şartlarında o kadar işe yaramıştı ki, marşlara bile konu olmuştu. O zamanlar çok popüler olan marşlardan birinin bir kıtası aynen şöyleydi:

İran beraber Turan beraber,

Afgan beraber Urban beraber,

Allah bizimle Vallah beraber

Allahü ekber, Allahü ekber!

NEREDE BİR OLAY VARSA, TÜRK ORADA

 Fahreddin Paşa, Kabil’de görev yaparken, Bolşeviklerce işgal edilmiş olan Başkortostan’ın Harbiye Nazırı Zeki Velidi (Togan) Bey’in de yolu buraya düşmüştü. O da Rus Bolşeviklerinin işgaline uğrayan vatanını kurtarabilmek için çareler aramak üzere Türkistan yollarını tutmuştu. Kabil’de aralarında çok yakın bir dostluk oluştu. Sürekli birbirlerine gidip geliyorlar, sık sık görüşüp, konuşuyorlar, dertleşiyorlardı.

Bir gece Kabil’de bütün şehri tehdit eden çok büyük bir yangın çıkar. Kapkaranlık bir gecede gökyüzüne yükselen alevlerin aydınlattığı bir sokak ortasında her ikisi de ellerindeki kovalarla yangını söndürmeye koşuştururlarken, iki samimi dost aniden karşılaşırlar ve göz göze gelirler. Zeki Velidi (Togan) Bey, destansı Medine savunmasıyla adını dünyaya duyurmuş koskoca bir büyükelçinin elinde kovalarla yangın söndürmeye çalışmasına çok şaşırır. O şaşkınlıkla:

  • Hayrola Paşam, sizin ne işiniz var burada? diye sorar.

Fahrettin Paşa, bir yandan koşuşturmasına devam ederken bir yandan da arkadaşının sorusunu tam da kendisine, daha doğrusu bir Türk’e yakışır şu sözlerle cevaplar:

– Ne demek ne işim var, Zeki Velidi Bey! Nerede bir olay varsa, Türk her zaman orada hazırdır! Kabil yanarken ben evimde mi oturacaktım?

‘Bizim Filistin’de, Yemen’de, Balkanlarda, Avrupa’da, Afrika’da bilme nerde ne işimiz vardı? diyenlere Fahrettin Paşa’nın bu sözlerinden daha güzel bir cevap olamaz. Kısacası Türk olmak demek, biraz da bu demektir! Yani Türk olmak, dünya yanarken seyirci, ilgisiz kalamamak, ‘Bana ne?’ diyememektir.

TÜRKLÜĞÜN HAKKINI VERMEK

Türk olduğunu iddia edenler, bunun sorumluluğunu da yerine getirmek zorundadırlar. Hakkını veremedikten sonra boş iddialarla başkalarına kurum ve çalım satmanın, kasılıp kabarmanın, gururlanmanın, kibirlenmenin hiçbir anlamı olmaz. Yoksa Allah, insandan verdiği nimetleri çekip aldığı gibi, hak etmediği, edemediği adı, namı, şanı da çeker alır da, kimsenin haberi bile olmaz. Sadece eski mefahirle övünmekle ve böbürlenmekle yetinenler, o iyi adı, namı, şanı sürdüremeyenler, gün gelir artık o adı bile asli anlam ve manasıyla sürdüremezler. Maalesef Türklüğün bizim elimizde eski öneminden ve değerinden çok şeyler yitirdiği, ne kadar büyük bir anlam kaymasına uğradığı da bunun acı ve açık örneklerinden biridir.

İçimizden bazıları, dünyada, özellikle de İngilizce konuşulan ülkelerde, bize artık Türk, ülkemize de Türkiye demiyorlar, bunun yerine hindi anlamına gelen ‘Turkey’ diyorlar diye kızıyorlar. Haksız da sayılmazlar. Biz hindi değiliz ki, Türküz. Bu konuda sık sık internette dolaşan mesajlara rastlıyorum. Bir kısmı hükümetleri, devlet adamlarını suçluyorlar. Bazıları Türkiye değil, de Turkey diye gelen mektupların, gönderilerin kabul edilmemesi şeklinde eylem planları öneriyorlar. Kimileri de bütün dünyada Türk imajının yerlerde süründüğünü, imajımızı düzeltmemiz için çalışmalar yapılması, reklam kampanyaları düzenlenmesi gerektiğini savunuyor. İyi ama acaba bütün kabahat, bize bu çirkin yakıştırmayı yapanlarda mı? Sadece başkalarına kızarak, sinirlenerek, öfkelenerek, sövüp sayarak bu imajı düzeltebilir miyiz? Hiç kimse bunlar üzerinde düşünmüyor. Aklı başında biri çıkıp da: ‘Yahu kardeşim! Esas yamukluk bizde! En iyisi biz imajımızdan önce kendimizi düzeltelim. Eğer biz kendimizi düzeltsek imajımız da kendiliğinden düzelir. Bunun için şunları, şunları yapmamız gerekir.’ demiyor.

Geçmişe baktığımızda Türk ve Türklük kelimesinin, Türk imajının eskiden böyle olumsuz anlamlar taşımadığını, aksine onu zaman içinde bizim kendimizin bu hale getirdiğimizi görürüz. Türk kelimesi eskiden, ‘güçlü, kuvvetli, kudretli, birlik, beraberlik, güzellik, olgunluk, mükemmellik, çok icatçı’ gibi anlamlara gelirken, şimdi nasıl oldu da ‘hindi’ anlamına gelen ‘Turkey’e dönüştü? Kimse bunun temelinde yatan gerçeklerle yüzyüze gelmek istemiyor. Eskiden Türkler gerçekten de öyle oldukları için, gücü, kuvveti, kudreti anlatabilmek için batılılar bile ‘Uyvar önünde Türk gibi kuvvetli’ benzetmesini yaparlardı. Şimdi adamlar sırtı minderden kalkmayan Türk pehlivanlarını, ya da her yarışmada nal toplayarak sonuncu olan ve hep rakiplerini sevindiren Türk sporcularını görüp durdukça, nasıl aynı benzetmeleri yapabilsinler. Peki bize ne oldu? Türklüğümüze ne oldu? Gençlerimize ve gençliğimize ne oldu? Yoksa biz, o eski Türklerin neslinden evladından değil miyiz? Soruları çoğaltmak mümkün. Ama hepsinin cevabı aynı? Evet biz, o güçlü, kuvvetli, erdemli, hünerli, kabiliyetli insanların evlatlarıyız. Aynı kabiliyetler biz de de var. Ama kabiliyet tek başına hiçbir işe yaramaz. Hatta faydadan çok zarar getirir. O kabiyetlerin, yeteneklerin işlenmesi, geliştirilmesi, yararlı ve verimli hale getirilimesi gerekir. Hele çağımız her şeyin bilimsel ve teknik yönünün ağır bastığı bir çağ. İnsanlar hangi alanlarda nasıl başarılı olunabileği üzerinde uzun uzun çalışmalar yapıyorlar, ona göre çalışıyorlar ve başarılı oluyorlar. Biz de ise ne eski usul ne yeni tarz bir çalışma var. Sadece eski veya tesadüfî küçük başarılarla yetinme, bunlarla kasılıp böbürlenmeyle, gururlanıp kibirlenmeyle vaziyeti idare etmeye çalılışılıyor. Bunun sonucu da Turkey’lik, yani hindiliktir. Bu kadar aciz ve zavallı duruma düşmüşken, bizi hala nasıl güç, kuvvet ve kudret timsali kabul edebilsinler? Adama kargalar bile güler. İnsan altından kalkamayacağı yüklerin altına girmeye kalkar, beceremeyeceği işlere ve rollere soyunursa sadece komik olur. Demek ki adamlar da, asırlardan beri bizim sürekli orada burada hindi gibi kabarıp, çalım satıp dolaşan, kabarmaktan başka ellerinden bir şey gelmeyen, işe yarar hiçbir özellikleri ve nitelikleri olmayan, buna rağmen kendilerini bir şey sanan, alçak dağları ben yarattım, daha yüksekleri de babamdan miras kaldı pozunu takınmış tiplerimizi görüp durdukça, kendilerini Türk diye tanıtan bu adamlara hindi yakıştırmasını yapmışlar ve o da üstlerine yapışıp kalmış. Onların yüzünden millet de memleket de öyle anılmaya başlamış.

Fakat her şeye rağmen, bizim insanımız yine de dünyanın en kabiliyetli insanlarıdır. Bilimsel ve ciddi çalışmalarla eski ecdadından da daha fazla ve büyük başarılar elde edebilecek durumdadır. Yeter ki kıymetini ve değerini bilenlerin elinde iyi bir şekilde işlensinler. Milletimizi asla temsil etmeyen bu tipler bu millete ne kadar yabancıysa, bu millet de hindilikten ve hindi özelliklerinden uzak, hiçbir milletin sahip olamayacağı kadar üstün özelliklere sahip bir millettir. Sorun zaman zaman yolu şaşırtılan milletin kendi asıl cevherini ve özünü ortaya koyamamasındadır. Fakat bu da ilânihaye böyle sürüp gidecek değildir. Er geç bir gün mutlaka düzelecek, bu millet eskisinden daha iyi ve daha üstün bir hale gelecektir. Bu milletin rahmi hala, Türk’ün ve Türklüğün ne olduğunu, gerçek anlam ve manasını bütün dünyaya ispat edebilecek yeni ve iyi yetişmiş nesiller yetiştirmeye müsaittir. Buna da yalnız bizim değil, bütün dünyanın bugün her zamankinden daha çok ihtiyacı vardır.

İLGİLİ MAKALELER

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

EN POPÜLER

SON YORUMLAR